NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktuality

Získali sme grant z Nadácie VÚB

Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR ako správca účtu Slovenska bez bariér uzavrel zmluvu s Nadáciou VÚB o poskytnutí grantu na projekt „Žiť bez bariér“.

Vozičkári sa nechcú nosiť na rukách

Hlinkovo námestie v Žiline je jedným z 25-tich miest, ktoré v rámci celoslovenského pochodu s heslom Pridajte sa navštívili ľudia z nadácie Slovensko bez bariér. Samospráva a Slovensko bez bariér je súťaž miest a obcí Slovenska, ktorá má dva základné ciele. Prvým je upozorniť na architektonické bariéry a na to, aby primátori a zastupiteľstvá debarierizovali prístup imobilným ľuďom k službám, vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti a predovšetkým k zamestnanosti, vyrovnanie šancí s bežnou populáciou. Druhým cieľom je získať finančné prostriedky na účet Slovensko bez bariér.

Bezbariérové ubytovanie v Turčianských Tepliciach

Koncom leta otvorili prevadzku bezbarieroveho ubytovacieho zariadenia blizko Aquaparku v Turcianskych Tepcliciach (prizemie rodinneho domu - 2 izby). Aktivita súkromnho penziónu je plne v intenciach celoslovenskej akcie Slovensko bez bariér.

Dni duševného zdravia – DNI NEZÁBUDIEK

Vzhľadom na tému Svetového dňa duševného zdravia 2009, ktorú vyhlasuje WHO „Mentálne zdravie v primárnej starostlivosti: Zvýšenie starostlivosti a podpora duševného zdravia“, plánujeme distribuovať do čakární lekárov prvého kontaktu informačné materiály o duševnom zdraví a prispieť tak k edukácii verejnosti.

Žilina bez bariér

Pozývame všetkých , ktorí svojou účasťou podporia snahu zdravotne postihnutých o debarierizáciu našej Žiliny

Mladý Čech šoféruje nohami

Prvým vodičom v Česku, ktorý si môže za volant auta sadnúť napriek tomu, že nemá ruky, bude 18-ročný Jakub Tomeš z mesta Česká Třebová. Mladík s vrodeným vývojovým postihnutím zvládol v Přelouči autoškolu a zložil skúšky. Upravené auto špecializovanej autoškoly dokonale ovláda bosými nohami.

Život bez bariér nemusí byť utópia

Telesne postihnutí občania môžu získať peniaze na bezbariérovú úpravu bytu. Pri odstraňovaní bariér v okolí treba spolupracovať s obcou či mestom.Ľudia s telesným a ťažkým telesným postihnutím azda najviac zo všetkých druhov zdravotného postihnutia pociťujú diskrimináciu. Neprekonateľnou bariérou sú pre nich často vchody do budov s úradmi, problémy majú aj pri cestovaní verejnou hromadnou dopravou.

Michal Galiovský: Život bez bariér je prijateľný

Vo štvrtok 27. augusta sa na T- Com pláži v Bratislave - Petržalke stretli organizátori projektu „Samospráva a Slovensko bez bariér“ s predstaviteľmi siedmej veľmoci s predstaviteľmi médií. Matej Landl , Peter Bódy z AOZPO SR , Peter Kurhajec zo Spoločnosti Ferdinanda Martinenga a Marián Minarovič z Únie miest Slovenska oboznámili verejnosť s pripravovaným štafetovým pochodom naprieč Slovenskom pod názvom Pridajte sa! Pochod sa uskutočni od 5. do 23. septembra a navštívi 22 slovenských miest.

Projekt AOZPO SR v solupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti.

AOZPO SR rozbieha projekt zameraný na podporu začleňovania zdravotne postihnutých občanov. Projekt vznikol ako aktivita Asociácie za podpory Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Projekt na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci so spoločnosťou IBM organizuje projekt na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Novela Zákona o službách zamestnanosti- prevádzkové náklady chránených dielní a chránených pracovísk.

Novelou zákona sa s účinnosťou od 7. júla 2009 nanovo upravuje predkladanie dokladov a preplácanie prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Predkladanie dokladov na preplatenie prevádzkových nákladov sa stanovuje do konca nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, teda v termíne ako to bolo v minulosti do 31.3.2009 (novela Zákona č. 108/2009 Z.z., ktorá zaviedla od 1.4.2009 predkladanie dokladov a preplácanie až po uplynutí kalendárneho roka teda platila len 3 mesiace a režim predkladania sa vracia k pôvodnému termínu). Preplatenie nákladov ÚPSVaR vykoná do konca druhého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka za ktorý sa príspevok žiada.

Od 1. júla 2009 nové sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu  

Dňom 1. júla 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/2009 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého bola suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 178,92 Eur  nahradená sumou 185,19 Eur.  Uvedená zmena sumy životného minima mala vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorých výška podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v § 2 písm. a) zákona o životnom minime.

Valné zhromaždenie

Dňa 6.6.2009 sa konalo valné zhromaždenie AOZPO SR

Daňový bonus na dieťa sa od júla zvýši na 20 eur

Daňový bonus na nezaopatrené dieťa sa od začiatku júla zvýši zo súčasných 19,32 eura na 20 eur. Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 tak bude predstavovať 235,92 eura. Daňový bonus sa totiž každoročne zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Životné minimum sa zvýši, stúpnu viaceré sociálne dávky

Od júla sa zvýši tiež minimálny predčasný dôchodok z 214,7 eura (6468 korún) na 222,3 eura (6697 korún). Zároveň sa zdvihne aj hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendiá a výška daňového bonusu na nezaopatrené dieťa. Zvýši sa však aj okruh osôb, ktorým možno poskytnúť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri posudzovaní je totiž rozhodujúci príjem, ktorý nesmie presiahnuť 3,5-násobok životného minima žiadateľa.

<< | 1 | 2 | 3 |

PARTNERI