NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Dni duševného zdravia – DNI NEZÁBUDIEK

Projekt informačnej kampane 2009 Ligy za duševné zdravie SR
(6. ročník)
 
V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa rozhodla LDZ pokračovať v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do bežného života, k rodinám a k práci.
 
Vzhľadom na tému Svetového dňa duševného zdravia 2009, ktorú vyhlasuje WHO „Mentálne zdravie v primárnej starostlivosti: Zvýšenie starostlivosti a podpora duševného zdravia“, plánujeme distribuovať do čakární lekárov prvého kontaktu informačné materiály o duševnom zdraví a prispieť tak
k edukácii verejnosti.
 
Popri informačnej kampani bude súčasťou Dní duševného zdravia aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktorú prispievajú k budovanie komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu na podporu konkrétnych projektov pomáha priamo v teréne šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň zahájime už začiatkom septembra a vyvrcholí zbierkou v uliciach slovenských miest 12.- 14. októbra 2009, počas ktorej môže verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kúpou „nezábudky“ priamo v uliciach slovenských miest.
Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 833 v hodnote 1 Eur v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko  môže verejnosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca októbra.
 
Prečo je dôležité zvýšiť informovanosť verejnosti o duševnom zdraví
Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zložke. Pritom dobre vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa rovnako, ako o telesné zdravie. Podľa informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch (Zelená kniha), depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3.mieste invalidizácie. Napriek týmto faktom je verejnosť je nedostatočne informovaná o duševných poruchách. Sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, ktoré stigmatizujú a diskriminujú duševne chorých a ich blízkych. Chceme sa podieľať na ich destigmatizácii objektívnymi informáciami o duševných poruchách.
Prečo je dôležitá komplexná sieť starostlivosti
Nemocničná a starostlivosť o ľudí s duševnými problémami je v súčasnosti u nás na dobrej úrovni. V EÚ však v psychiatrii dobre funguje aj širšia tzv. komplexná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sleduje individuálne potreby klienta a je dostupná tam, kde žije.
Komplexná starostlivosť na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a pracovné zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život (nezostať odkázaný na pomoc okolia). Cez riedku sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci.
Čo na Slovensku v rámci komplexnej siete chýba:
- úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, mládež
- je nedostatočný počet služieb :
denných stacionárov a rehabilitačných stredísk
agentúr psychiatrickej domácejstarostlivosti
denných centier
krízových centier s mobilnými tímami
chránených a podporovaných bývaní
chránených a podporovaných zamestnaní
úplne chýba celoslovenská „nízkoprahová“ telefonická linka krízovej     intervencie (kedysi Linka dôvery)
 
 
 
Priority informačnej kampane v roku 2009:
 
  upozorniť verejnosť a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a duševne chorých, nerovnocenné vnímanie telesného a duševného zdravia, na potrebu dobudovania komplexnej siete starostlivosti
 Podpora sociálneho začlenenia ľudí s duševnými problémami prostredníctvom prerozdelenia výnosu zo zbierky Dni nezábudiek
spolupracujúcim organizáciám (pacientske a príbuzenské zduženia dostanú 90% z výnosu, ktoré samy vyzbierali, ostatne neziskové organizácie 30%. Financie budú určené na budovanie služieb siete starostlivosti)
 osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví
 oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu duševne chorých
 
 
Priebeh kampane na jeseň v roku 2009 :
 
  • Mediálna informačná kampaň
  • Sprievodné informačné podujatia v regiónoch
  • Celoslovenská verejná zbierka Dni Nezábudiek v uliciach
                                                                                                                  
Kampaň bude mať prípravnú fázu s tlačovými besedami, komunikačnou kampaňou v elektronických médiách TV, rozhlase, v tlačových médiách, v interiéroch MHD, billboardoch a na internete už od začiatku septembra. Od augusta/septembra budeme distribuovať informačné letáky do ambulancií praktických lekárov.
 
Kampaň vyvrcholí v dňoch 29.septembra - 10. októbra, počas ktorých by mala vyvrcholiť aj informačná kampaň v médiách. LDZ spolu so svojimi členskými organizáciami pripravuje aj stretnutia odborníkov s verejnosťou v regiónoch a iné sprievodné podujatia. V dňoch 12. – 14. októbra budú dobrovoľníci rozdávať informačné materiály a predávať Nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku.
 
Časový harmonogram priebehu kampane
  August – október: Informačné letáky v ambulanciách praktických lekárov
 1.9. – 31.9.: bilboardová kampaň
 28.9. – 14.10.: televízne spoty (zamerané na upozornenie verejnosti na zbierku Nezábudka a aktivovanie verejnosti smerom k rozvoju služieb napomáhajúcim sociálnemu začleneniu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia)
 28.9. – 14.10: rozhlasové spoty
 28.9. – 14.10.: plagáty v interiéri prostriedkov mestskej dopravy (Bratislava, Košice)
 tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch
 plagáty, letáky
 banery na internetových vyhľadávačoch
 september/október: sprievodné podujatia 
 
 
Mgr. Alexandra Fischerová, výkonná riaditeľka
Liga za duševné zdravie SR, o.z., Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Tel : 02/6381 5592, fax : 02/6353 7089,
sasa.fischerova@dusevnez.sk

PARTNERI