NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Prednášky o právach občanov prispeli k ratifikácii

AOZPO SR s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti ukončilo cyklus prednášok a workshopov k projektu:

Podpora začlenenia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom vzdelávacích aktivít o dokumente OSN z r. 2006- "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"

Cieľom projektu bolo:

* zlepšenie informovanosti širokej základne zástupcov občianskych združení osôb ŤZP o dokumente OSN.

* oboznámenie pracovníkov verejnej správy s aktuálnou situáciou osôb s ŤZP v danej lokalite, najmä vo vzťahu k implementácii dokumentu OSN "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím";

* oboznámenie pracovníkov miestnych samospráv s problematikou integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a s dokumentom OSN "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím";

* oboznámenie reprezentantov podnikateľských a zamestnávateľských zväzov s dokumentom OSN "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"; s aktuálnou legislatívou a najmä s možnosťami tvorby vhodných pracovných príležitostí pre osoby s ŤZP.

Realizáciou nášho projektu sme prispeli k urýchleniu ratifikačného procesu dokumentu OSN v NR SR, ktorý bol dovŕšený a schválený poslancami NR SR na jej 49. schôdzi nasledovným uznesením:
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas


 a) s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,

 b) s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.

 c) k podpore sociálnej a pracovnej habilitácie a rehabilitácie a tým integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do bežnej spoločnosti.

Informovanosť a vzájomná výmena skúseností cieľovej skupiny projektu, obsahovo zameraná na odstraňovanie bariér v uplatňovaní prirodzených práv osôb so zdravotným postihnutím a umožnenie ich produktívneho a ľudsky dôstojného začlenenia, je kľúčom k zmene hodnôt a postojov spoločnosti, je jej obohatením a ozdravením. Spoločensky a pracovne začlenená osoba so zdravotným postihnutím sa stáva nielen produktívnym členom spoločnosti, platiteľom daní a odvodov ale tiež spotrebiteľom, pretože sama získa vyššie príjmy a lepšie môže zabezpečiť seba a svoju rodinu.

V druhej fáze projektu pripravujeme monitoring dopadu projektu na cieľovú skupinu a partnerov projektu, zdokumentovanie výsledkov monitoringu. Následne vyhodnotíme výsledky ankety o súčasných podmienkach života osôb s ŤZP na Slovensku, ktorú sme uskutočnili formou dotazníka medzi účastníkmi jednotlivých workshopov. Posledeným cieľom projektu je príprava a tlač zborníka tém, ktoré tvorili obsahovú štruktúru prednášok na workshopoch. Kompletný materiál bude distribuovaný organizáviam AOZPO a uverejnený na našej webovej stránke.
 

 

22. október 2009

Prešov Centrum Mládeže radosť
23. október 2009 Košice Detský klub, Ťahanovské riadky 
13. november 2009 Banská Štiavnica OZ Margarétka
20. november 2009 Nitra SZTP Nitra
2. december 2009 Žilina Chránené dielňe, Žilina
11.december  2009 Trenčín AZZP , Bezručová
21. január 2010 Piešťany Zákl. organizácia č.22 SZTP 
26. január 2010 Bratislava IPR Mokrohájska 1

 

PARTNERI