NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Stretnutie zástupcov občanov so ZP s prezidentom A. Kiskom

 

AOZPO SR, ktorej súčasťou je aj projekt „Slovensko bez bariér“, iniciovala stretnutie zástupcov občanov so zdravotným postihnutím s p. prezidentom A. Kiskom za účelom poskytnutia informácií o  problémoch, ktoré sťažujú život osobám s rôznym druhom zdravotného postihnutia, riešenia ktorých sa nám na systémovej úrovni dlhodobo nedarí presadiť. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 8. júla 2015. Účastníkmi stretnutia za občanov so ZP boli: M. Orgonášová, B. Mamojka, M. D. Sedláková, M. Nemeček a I. Míšová.
 
            Pán prezident nám venoval veľkú pozornosť, prejavil pochopenie pre nastolené požiadavky a prisľúbil ich podporu cez príslušné rezorty.
 
Informovali sme p. prezidenta najmä o nasledujúcich problémoch a možných riešeniach:
1.      Podiel detí, ktoré prichádzajú na svet s vrodenou chybou, resp. s poruchou psychomotorického vývinu, narastá aj v SR (v r. 2012 nárast na 3,36% z 2,5% v r. 2011). Rodičia sú často informovaní neúplne a až po uplynutí určitého času, čím sa znižuje efektívnosť liečby a komplexnej rehabilitácie.
            Riešením by bolo vytvorenie celoslovenskej siete centier včasnej intervencie a komplexnej rehabilitácie pre deti s poruchou psychomotorického vývinu v úzkej spolupráci Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR. V súčasnosti tento problém rieši OZ SOCIA, ktoré zo zahraničných fondov už zriadilo a otvorilo 3 pilotné centrá včasnej intervencie (Bratislava, Žilina, Prešov). Zahraničné zdroje sú však časovo limitované (iba do konca r. 2017).
 
     2. V súčasnosti sú v platnosti viaceré nezosúladené zákony pre posudzovanie zdravotného stavu žiadateľov o invalidný dôchodok, o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, resp. o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc druhej osoby. Jedna a tá istá osoba je pre uvedené účely posudzovaná opakovane, rôznymi posudkovými komisiami. Rozhodnutia sú fakultatívne a priznané kompenzácie sú často nedostatočné.
            Riešením by bolo skvalitnenie posudkovej činnosti prijatím nového zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej službe, ktorý by sa opieral o princípy posudzovania podľa odporúčaní WHO:
 
     3. V súčasnosti prebieha proces deinštitucionalizácie, premena veľkých sociálnych celoročných zariadení na zariadenia rodinného typu a tvorba podmienok pre čo najdlhšie zotrvanie v domácom prostredí. Tento proces naráža často aj na nepochopenie širšej verejnosti. Je potrebné zintenzívniť osvetu. Súčasne sme poukázali na to, že sú veľké problémy aj pri zabezpečovaní domácej opatrovateľskej služby (nedostatok zaškolených opatrovateľov/opatrovateliek. Kurzy opatrovania si záujemca často musí platiť sám, čo znamená úhradu 200 – 300 €), odmena za namáhavú prácu opatrovateľa je neprimerane nízka.
             Riešením by mohlo byť zaradenie bezplatných kurzov opatrovania do rekvalifikačných programov ÚPSVaR, čím by sa podporila aj zamestnanosť záujemcov o prácu.
 
4.            Mnohé zariadenia verejného užívania sú ešte stále bariérové z minulosti, ale často aj novobudované a rekonštruované budovy a priestory verejného užívania nespĺňajú legislatívne požiadavky bezbariérovej výstavby.              
        Riešením by malo byť legislatívne zakotvenie väčšej kontroly bezbariérovosti stavieb nielen pri tvorbe projektovej dokumentácie, ale aj pri kolaudácii ukončenej výstavby. Pri nedodržaní právnych noriem je nutné žiadať odstránenie zistených chýb.

PARTNERI