NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekty 2016

Rok 2016

V súčasnosti, na žiadosť Európskej komisie, Asociácia spolupracuje na pilotnom projekte „VulnerAble and Isolated“ (Zraniteľní a izolovaní). Ide o dotazníkový prieskum konkrétnych zdravotných potrieb zraniteľných a izolovaných dospelých občanov v krajinách EU. Dostali sme 165 dotazníkov, ktoré sme rozposlali organizáciám, ktoré prejavili záujem o spoluprácu. Návratnosť je 100%. O výsledkoch prieskumu v SR budeme informovať ešte tento rok. O Výsledkoch v rámci EU bude referované v septembri 2017.

Zúčastnili sme sa rozporového konania na MPSVaR SR k novelizácii zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Naše pripomienky a Záznam z rozporového konania sú na strane Legislatíva - v prílohe.

Zúčastňujeme sa rokovaní Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (zastupujeme tam ÚMS, s ktorou spolupracujeme na projekte „Slovensko bez bariér“. Sme členmi Rady vlády pre MNO a zúčastňujeme sa rokovaní Komory MVO pri Rade vlády MVO.

 

PARTNERI