NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Ciele projektu

Hlavné ciele projektu zahŕňajú analýzu a porovnanie súčasne platnej legislatívy a skúseností vo vzťahu k integrácii ľudí s rôznym druhom  zdravotného postihnutia v krajinách V4.  Projekt je zameraný na súčasnú situáciu v štyroch základných oblastiach: zdravotná starostlivosť – najmä v oblasti včasnej intervencie;  životné prostredie – bezbariérová výstavba;  inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím; sociálna starostlivosť a zamestnávanie – systém komplexného posudzovania funkčnej schopnosti, poskytovanie technických pomôcok a výber pracovných príležitostí primeraných osobám so zdravotným postihnutím. Krajiny V4 majú podobnú históriu, ale v niektorých oblastiach dosiahli rôznu úroveň primeraných riešení.  Na Slovensku bol zákonom ustanovený Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

Hlavné zameranie projektu

Analýza súčasnej situácie z pohľadu integrácie detí a mládeže, osôb v produktívnom veku a starších osôb a príprava z nej vyplývajúcich spoločných odporúčaní pre špecifické oblasti implementácie „Dohovoru..“. Všetky prezentácie a odporúčania budú publikované a dostupné v anglickej aj slovenskej verzii.    

 

Špecifické zameranie projektu:

  • - posilniť systém komplexného posudzovania funkčných schopností osôb so zdravotným postihnutím na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Skúsenosti zosumarizované v zborníku budú slúžiť ako zdroj podnetov pre prijatie národnej legislatívy najmä v oblasti posudzovacej činnosti. Budú k dispozícii štátnym orgánom, zodpovedným za tvorbu relevantnej legislatívy.
  • - vytvárať lepšie podmienky pre systémová riešenia včasnej intervencie (pre deti a ich rodiny). Skúsenosti zosumarizované v zborníku budú slúžiť ako zdroj podnetov pre prijatie národnej legislatívy  (pri zabezpečovaní  systému včasnej intervencie). Budú k dispozícii štátnym orgánom, zodpovedným za tvorbu relevantnej legislatívy.
  • - nadviazať osobné kontakty medzi profesionálmi, zaoberajúcimi sa implementáciou dokumentu OSN v krajinách V4. Integrácia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti je dlhodobý proces  a priama komunikácia medzi profesionálmi môže byť  efektívnejšia. 

 

 

Radi by sme pripravili minimálne 500 kópií zborníka (v priemere 200 – 250 strán/zborník), ktorý by slúžil  ako zdroj podnetov pre prijatie národnej legislatívy.  Bude k dispozícii štátnym orgánom, zodpovedným za tvorbu novej, relevantnej legislatívy (pre zdravotníctvo, sociálnu oblasť, vzdelávanie). Naša organizácia ostane v kontakte s partnermi z krajín V4, čo nám pomôže zlepšovať situáciu na základe skúseností, porovnávania a úspechov v dosahovaní našich cieľov.  

 

PARTNERI