NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Privítanie a otvorenie projektu V4

Mária Orgonášová, AOZPO SR - Privítanie,
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR


Milí priatelia,
Predovšetkým Vás chcem čo najsrdečnejšie privítať na prvom Okrúhlom diskusnom stole nášho medzinárodného projektu. Rada by som Vám tiež poďakovala, že ste sa rozhodli pre toto medzinárodné stretnutie napriek súčasnému horúcemu počasiu.
Možno aj Vy si občas kladiete otázku: Prečo sa máme stretávať, prečo pripravujeme takéto projekty, prečo chceme stále a stále o tom diskutovať. Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú pripravila SZO ešte v r. 2011 uvádza, že podľa aktuálneho odhadu sa počet ľudí so zdravotným postihnutím zvyšuje (v súčasnosti 1 miliarda - 15% oproti 10 - 12%, známym v minulosti) . Z tohto počtu 110 - 190 miliónov dospelých osôb má ťažkú funkčnú poruchu.
Podľa Svetovej správy tieto čísla narastajú z viacerých dôvodov:

  • z dôvodu starnúcej populácie,
  • z dôvodu nárastu výskytu chronických chorôb,
  • z dôvodu nárastu úrazov, zapríčinených dopravnými nehodami, alebo v dôsledku živelných pohrôm a pod.

Toto je svetový trend. Našťastie máme aj dokumenty OSN a EU, ktoré už citlivo reagujú na túto skutočnosť a zaväzujú vlády k určitým krokom pre zlepšenie životných podmienok ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami.
Ale prečo sa máme stretávať práve v rámci krajín V4? Ako ukazuje aj malá mapa na banneri, krajiny Vyšehradskej 4 sú úzko spojené a to nielen geograficky, ale tiež z hľadiska historického vývoja spoločnosti, z hľadiska kultúry a často aj blízkymi rodinnými vzťahmi. Ak sme si teda tak blízky, ak naše východiskové podmienky sú podobné, prečo by sme si nemali odovzdávať vlastné, dobré aj zlé skúsenosti pri kreovaní lepších podmienok plnohodnotného života ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí boli práve v týchto krajinách desaťročia vytláčaní na okraj spoločnosti. Niečo sa už zmenilo, ale určite nemôžeme byť spokojní.
K úspešnému plneniu požiadaviek pre tvorbu spoločnosti „pre všetkých“, spoločnosti, kde každý človek bude mať možnosť prežiť svoj život v dôstojnosti, bude mať príležitosť uplatniť aj svoje schopnosti a zručnosti, je určite nevyhnutné odstraňovať bariéry, zabezpečiť dostupnosť kompenzácií príslušnej poruchy zdravia, dostupnosť vzdelania na všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu a umožniť podieľať sa na produktívnom živote.
Žiaľ, dnes sme svedkami toho, že v značnej miere sa všeobecne oslabuje úcta k životu, vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť. O to ťažšie sa dosahujú aj zmeny postoja zdravej spoločnosti k osobám so zdravotnými obmedzeniami. Verím však, že aj toto naše stretnutie bude zdrojom dobrých nápadov a riešení, ako dosiahnuť rovnosť príležitostí a najmä možnosť uplatňovania si ľudských práv vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Všetci poznáme muža, ktorého príbeh nám ukazuje, ako vytvorenie priaznivých podmienok pre človeka so závažným postihnutím, môže viesť ku jeho sebarealizácii, ktorá sa stala obohatením celej spoločnosti...(kliknite sem)

PARTNERI